• Thiết kế > Bản in

Bản phác thảo thiết kế sẽ được chỉnh sửa miễn phí tối đa 3 lần và sẽ bị tính phí khi quý khách yêu cầu chỉnh sửa thêm

  • 유형
Nội dung yêu cầu thiết kế
Nếu quý khách tải lên file tham khảo chúng tôi sẽ sử dụng đồng thời khi thiết kế.

Đây là số tiền thanh toán dự kiến

  • Số tiền dự kiến thanh toán
  • 200P