CUSTOMER CENTER
  • NOTICE
  • Q&A
  • Yêu cầu rút tiền

Yêu cầu rút tiền

Số thứ tự Yêu cầu rút tiền Số tiền yêu cầu Người yêu cầu Ngày yêu cầu Xác nhận
16 Phan Lich rút tiền. 1100 pha***** 2022-04-26 오전 11:05:34
Đang chờ đợi
15 Yeu cau rut tien 2000 tha***** 2022-03-22 오후 12:23:17
hoàn thành
14 Yêu cầu rút tiền 8000 thu***** 2022-03-21 오후 5:43:53
Đang chờ đợi
13 Yêu cầu rút tiền 4000 thu***** 2022-03-07 오후 12:32:43
Đang chờ đợi
12 Thanh Hai yeu cau rut tien 2000 tha***** 2022-02-17 오후 6:30:50
hoàn thành
11 Yêu cầu rút tiền 500 duc***** 2022-02-15 오후 7:07:00
hoàn thành
10 Phan Trong Lich yeu cau rut tien 1800 pha***** 2022-01-10 오후 12:34:03
hoàn thành
9 Trọng yêu cầu rút tiền 1200 duc***** 2022-01-10 오전 11:39:06
hoàn thành
8 Phan Trọng Lịch yêu cầu rút tiền 5200 pha***** 2021-12-16 오후 3:44:56
hoàn thành
7 Yêu cầu rút tiền 4000 thu***** 2021-11-15 오전 12:41:58
hoàn thành
       1  2       
검색어를 입력해주세요
Tìm kiếm