CUSTOMER CENTER
  • NOTICE
  • Q&A
  • Yêu cầu rút tiền

Yêu cầu rút tiền

Số thứ tự Yêu cầu rút tiền Số tiền yêu cầu Người yêu cầu Ngày yêu cầu Xác nhận
10 Phan Trong Lich yeu cau rut tien 1800 pha***** 2022-01-10 오후 12:34:03
hoàn thành
9 Trọng yêu cầu rút tiền 1200 duc***** 2022-01-10 오전 11:39:06
hoàn thành
8 Phan Trọng Lịch yêu cầu rút tiền 5200 pha***** 2021-12-16 오후 3:44:56
hoàn thành
7 Yêu cầu rút tiền 4000 thu***** 2021-11-15 오전 12:41:58
hoàn thành
6 Tai Nguyen Yêu Cầu Rút Tiền 4650 tai***** 2021-11-14 오후 11:58:28
hoàn thành
5 Phạm Công yêu Cầu Rút Tiền 500 con***** 2021-11-13 오후 9:46:23
hoàn thành
4 Yêu cầu rút tiền 2000P tha***** 2021-11-12 오전 12:51:28
hoàn thành
3 Yêu cầu rút tiền 6900 Lia***** 2021-11-12 오전 12:10:08
hoàn thành
2 Trọng yêu cầu rút tiền 1500 duc***** 2021-11-11 오후 10:18:32
hoàn thành
1 Lichphan yêu cầu rút tiền 3400 pha***** 2021-11-11 오후 6:52:40
hoàn thành
       1       
검색어를 입력해주세요
Tìm kiếm